Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online cursussen van Modevakschool Marja Groot. Modevakschool Marja Groot is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37122103 en is gevestigd te Edam.

Toepasselijkheid
Door bestelling van een cursus via de website geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Prijzen en betaling
De prijzen van de cursussen staan op de website vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden. Aanbiedingen op naam zijn niet overdraagbaar. Betaling kan plaatsvinden via de volgende betalingsmethoden: Ideal, Pay Pal en bankoverschrijving. U krijgt toegang tot de cursus zodra betaling heeft plaatsgevonden. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Atelier Marja Groot.

Levering
Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Als geldig afleveradres geldt het door u verstrekt e-mailadres. Modevakschool Marja Groot is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat levering niet op dit adres heeft plaatsgevonden. U heeft de verplichting om de inloggegevens onmiddellijk na ontvangst te controleren en te kijken of een en ander naar behoren werkt. Modevakschool Marja Groot kan in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling of aankoop weigeren.

Annulering
Binnen 5 dagen na betaling kan de aankoop worden ingetrokken. De annulering dient schriftelijk (Pieter Claesstraat, 1135 HJ Edam) of per e-mail (marjagroot@quicknet.nl) te geschieden. Na afloop van de termijn is de koop definitief.

Cursusduur en ondersteuning
De cursussen hebben een onbeperkte tijdsduur zolang de cursus bestaat. Om up-to-date te blijven wordt het cursusmateriaal regelmatig aangepast. Om de cursussen en de website te onderhouden kan de website of delen daarvan af en toe in onderhoudsmodus staan. Ondersteuning wordt uitsluitend geboden via een besloten groep op Facebook.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten
De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s, illustraties en logo’s, zijn eigendom van Modevakschool Marja Groot en genieten auteursrechtelijke bescherming. De cursussen zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan uw accountgegevens te delen of door te geven aan derden. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden, vertonen t.b.v. studiedoeleinden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Modevakschool Marja Groot.

Overmacht
Modevakschool Marja Groot is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Het kan gebeuren dat de website voor een korte periode offline is. Het offline zijn van de website is een geval van overmacht.

Ontbinding
Modevakschool Marja Groot is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Aansprakelijkheid
Modevakschool Marja Groot geeft opleidingen en adviezen naar eer en geweten. Modevakschool Marja Groot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk (Pieter Claesstraat 7, 1135 HJ Edam) dan wel per e-mail te (marjagroot@quicknet.nl) worden ingediend bij Modevakschool Marja Groot en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten dienen binnen vier weken na het ontstaan te worden ingediend. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht wordt deze behandeld en ontvangt de indiener een schriftelijke reactie. Indien er meer tijd voor de behandeling nodig is wordt dat schriftelijk aan de indiener bekend gemaakt.

Persoonsgegevens
Modevakschool Marja Groot houdt zich aan de wet persoonsregistratie en zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van administratieve afhandelingen en het informeren over nieuwe acties, cursussen etc. via een nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden.